Aarti Gajabadana Vinayaka Ki। Sura-Muni-Pujita Gananayaka Ki।। x2
                        Aarti Gajabadana Vinayaka Ki॥
Ekadanta Shashibhala Gajanana, Vighnavinashaka Shubhaguna Kanana।
Shivasuta Vandyamana-Chaturanana, Dukhavinashaka Sukhadayaka Ki॥
                        Aarti Gajabadana Vinayaka Ki॥
Rishi-Siddhi-Swami Samartha Ati, Vimala Buddhi Data Suvimala-Mati।
Agha-Vana-Dahana Amala Abigata Gati, Vidya-Vinaya-Vibhava-Dayakaki॥
                        Aarti Gajabadana Vinayaka Ki॥
Pingalanayana, Vishala Shundadhara, Dhumravarna Shuchi Vajrankusha-Kara।
Lambodara Badha-Vipatti-Hara, Sura-Vandita Saba Vidhi Layakaki॥
                         Aarti Gajabadana Vinayaka Ki॥